Nationella FINSAM konferensen

Den 17 och 18 april 2018 samlas ca 500 representanter, förtroendevalda och tjänstemän, från landets 80 samordningsförbund, centrala myndigheter och departement till en gemensam konferens i Göteborg.

Temat för konferensen är ”Ett hållbart samhälle genom samverkan”. Den nationella FINSAM-konferensen arrangeras årligen av det Nationella rådet, i år tillsammans med de fyra Samordningsförbunden i Göteborg.

Mer information om konferensen finns på FINSAMS hemsida.  

Samordning av forskning

Samordning för ökat genomslag och samhällsnytta

Som samordnare arbetar Forte med att skapa en överblick över forskningen inom ett antal områden. inom respektive område  handlar det om att identifiera kunskapsluckor och bidra till att forskningsresultaten kommer samhället till nytta. Samordningsansvaret gäller den forskning som har koppling till Fortes övergripande ansvarsområden: hälsa, arbetsliv och välfärd. Det handlar också om att öka samverkan mellan olika aktörer med koppling till våra samordningsområden, till exempel forskarsamhället, forskningsfinansiärer, myndigheter och brukarorganisationer.

Långsiktigt ska det leda till ökat genomslag för forskning i olika samhällssektorer och att stimulera implementeringen av forskningsresultat. Det görs genom att överbrygga avståndet mellan forskning, policy och praktik.

Läs mer om detta och de specifika områdena för samordning på Fortes hemsida.  

 

Rapport från NOPSA i Odense 2017

Rapport från NOPSAs konferens i Odense 2017

 

NOPSA är en förkortning av The Nordic Political Science Association, dvs nordiska statsvetarföreningen, och denna höll sin 18:e konferens vid Syddansk universitet i Odense, den 8-11 augusti 2017. Statsvetenskapliga konferenser brukar behandla en bred uppsättning teman och spår. Flera spår handlade om samverkansproblem i dagens samhälle. Jag har valt att ge en översiktlig rapport om det spår som undertecknad själv medverkade i, dvs “Collaboration and power”. Motivet till att spåret utlystes var ett ökat intresse för samverkansfrågor inom politik och förvaltning, men även att samverkans maktdimensioner, som både empiriska och teoretiska begrepp, fortfarande är försummade eller underutvecklade i den samhällsvetenskapliga diskussionen.

 

Ansvariga ordförande för spåret

Professor Stefan Sjöholm, Helsingfors universitet,

Docent Ylva Stubbergaard, Lunds universitet,

Fil dr Dahlia Mukhtar Landgren, Lunds universitet.

 

Följande uppsatser presenterades:

 

 • Patrik Hall, Malmö högskola: Opening the black box of collaboration: What governs collaboration in the absence of hierarchical authority.
 • Anne Tortzen, Roskilde universitet: The ‘glass ceiling’ of collaboration: How invisible forms of power challenge co-production
 • Daniel Arnesen, Socialforskningsinstitutet, Oslo: Diversity and inequality in organizational participation in policy-making in Norway: Changes in the relationship between organisations and the state, 1976-2013
 • Line Säll, Karlstads universitet: A politics of experimentation: policy, ideology and governmentality
 • Staffan Johansson, Göteborgs universitet: Power and democratic accountability in strategic coordination bodies – An investigation from Swedish eldercare
 • Isak Vento, Helsingfors universitet: Untangling the governance mechanism of public innovation: An interaction analysis between organization and governance for deciding how to enhance public innovation
 • Ylva Stubbergaard, Lunds universitet Collaboration in the shadow of government
 • Mikko Räkköläinen, Tammerfors universitet: Collaboration in Conflict: collaborative relationships in peace-support operations
 • Sebastian Godenhjelm, Helsingsfors universitet: Added value or excluded interests
 • Dalia Mukhtar Landgren, Lunds universitet, The collaborative governance of housing and integration.
 • Stefan Sjöblom, Helsingfors universitet: Government agencies and the collaborative game.

 

Uppsatserna är ännu inte publicerade och det finns här inget utrymme för en mer utförlig genomgång av innehållet i dessa, utöver vad deras titlar antyder. Samtliga hade dock adresserat (vertikala) maktfrågor i (horisontella) organisatoriska sammanhang. För de som är särskilt intresserade av de specifika frågor som behandlas i uppsatserna, så ta kontakt med författarna.

Läs mer om konferensen här

 

Göteborg den 31 augusti 2017

Staffan Johansson

Professor, Göteborgs universitet