Nätverkets historik 

Inom allt fler politikerområden efterfrågas samverkan för att lösa de stora välfärdsutmaningar som samhället står inför. I december 2008 hölls därför ett seminarium i Skövde i syfte att diskutera behovet av kunskap inom samverkansområdet och hur forskare och praktiskt verksamma skulle kunna mötas på ett konstruktivt sätt. Initiativtagare till detta seminarium var professor Runo Axelsson, förbundschef Ola Andersson och folkhälsochef Johan Jonsson. Ett resultat av seminariet var att Nationella rådet gav en forskargrupp vid Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap i uppdrag att göra en kunskapssammanställning om samverkan i arbetslivsinriktad rehabilitering.

Ett nytt seminarium mellan forskare och myndighetsföreträdare hölls under 2010. Diskussionerna visade att det fanns ett intresse för att bilda ett nätverk för samverkansforskning. Även regeringen via dåvarande socialförsäkringsminister Cristina Husmark Pehrsson visade intresse för dessa frågor och beviljade ekonomiskt stöd för genomförandet av seminariet. Seminariet visade att det behövdes mer forskning om samverkan.

Ett första initiativ togs under 2011 då det bildades ett nationellt nätverk för forskning om samverkan med ett 20-tal forskare från olika vetenskapliga discipliner och lärosäten. Nätverket hade ett konstituerande möte i Göteborg i september 2011 och nästa möte i Alingsås i januari 2012 och därefter har nätverket träffats 1-2 gånger per år. Vid dessa nätverksmöten har olika forskningsinriktningar presenterats och diskuterats. Dessutom har diskussionen handlat om hur forskningen kan drivas vidare, samt hur forskningsbaserade kunskaper och erfarenheter kan bidra till utvecklingen av samverkan.

Under våren 2014 beviljades forskningsnätverket ett ettårigt nätverksanslag från FORTE för att utveckla och sprida kunskap om samverkan. Tanken var att nätverket skulle kunna utvecklas till en plattform för forskning om samverkan.

Under hösten 2015 beviljades ett treårigt nätverksanslag från FORTE. Nytt anslag erhölls 2018 från FORTE som sedan har förlängts till och med juni 2025. Ur ansökan framgår att syftet med det nationella nätverket är att utgöra ett forum för forskare från olika ämnesområden för identifiering av problemställningar, kunskapsläge och behov av teoriutveckling rörande det moderna välfärdssamhällets samverkansutmaningar. Nätverket ska även bevaka den internationella forskningen, samt vid behov knyta internationellt framstående forskare till nätverket för att möjliggöra internationellt jämförelser. Nätverket ska vara multidisciplinärt och ha som ambition att inkludera forskare från en stor andel av Sveriges universitet och högskolor, och därigenom möjliggöra nya och fruktbara konstellationer av forskare och forskningsprojekt över ämnes- och lärosätesgränserna.

Nätverket ska fokusera på forskning med hög grad av samhällsrelevans och kommer därför att ha stadigvarande samverkan med aktörer som är praktiskt verksamma inom välfärdssektorn. Nätverket har som ambitionen att fungera som en infrastruktur för den svenska forskningen om samverkan inom det moderna välfärdssamhället och har även ambitionen att befinna sig vid den internationella forskningsfronten. Nätverkets verksamhet ska konkret manifesteras i sammanställningar av genomförd forskning, pågående forskningsprojekt, samt aktuella och relevanta vetenskapliga konferenser, vilka kommer att publiceras på en webbplats som administreras av nätverket.Hedberg Rundgren, Å., Klinga, C., Löfström, M. och Mossberg, L. (red) (2022)
Perspektiv på samverkan – om utmaningar och möjligheter i välfärdens praktik.
Lund: Studentlitteratur. 
Läs mer

Axelsson och Bihari-Axelsson (red.) (2013).
Om samverkan – för utveckling av hälsa och välfärd
Lund: Studentlitteratur. 
Läs mer