||

Syfte

240_F_100719849_2gylDD9sqJYCBYYbw2wnBKHmGgiSsiGk

Syftet med nätverket är att utgöra ett forum för forskare
från olika ämnesområden för identifiering av problem-
ställningar, kunskapsläge och teoriutveckling rörande
det moderna välfärdssamhällets samverkansutmaningar.
Nätverket ska även bevaka den internationella forskningen,
samt vid behov knyta internationellt framstående forskare
till nätverket för att möjliggöra internationella jämförelser.

Nätverket ska vara multidisciplinärt och ha som ambition
att inkludera forskare från en stor andel av Sveriges
universitet och högskolor, och därigenom möjliggöra nya
och fruktbara konstellationer av forskare och forskningsprojekt
över ämnen och lärosäten. Nätverket ska fokusera på forskning
med hög grad av samhällsrelevans och kommer därför att ha
stadigvarande samverkan med aktörer som är praktiskt
verksamma inom välfärdssektorn.

Nätverket har som ambition att fungera som en infrastruktur för
den svenska forskningen om samverkan inom det moderna
välfärdssamhället. Nätverket publicerar sammanställningar av
genomförd forskning, pågående forskningsprojekt samt aktuella
vetenskapliga konferenser.