Samordning för ökat genomslag och samhällsnytta

Som samordnare arbetar Forte med att skapa en överblick över forskningen inom ett antal områden. inom respektive område  handlar det om att identifiera kunskapsluckor och bidra till att forskningsresultaten kommer samhället till nytta. Samordningsansvaret gäller den forskning som har koppling till Fortes övergripande ansvarsområden: hälsa, arbetsliv och välfärd. Det handlar också om att öka samverkan mellan olika aktörer med koppling till våra samordningsområden, till exempel forskarsamhället, forskningsfinansiärer, myndigheter och brukarorganisationer.

Långsiktigt ska det leda till ökat genomslag för forskning i olika samhällssektorer och att stimulera implementeringen av forskningsresultat. Det görs genom att överbrygga avståndet mellan forskning, policy och praktik.

Läs mer om detta och de specifika områdena för samordning på Fortes hemsida.