Lästips: Temanummer – Samverkan för Agenda 2030

Socialmedicinsk tidskrift nr 4, 2020

Samverkan för Agenda 2030

I detta nummer ska vi ta oss an samverkan för hållbarhet och försöka oss på, att utifrån olika perspektiv, beskriva olika samverkansprocesser vi varit del av, vilka komponenter vi upplevt som framgångsrika respektive mindre framgångsrika och vad samverkanskompetens är. Samverkan är ett tvärvetenskapligt kunskapsområde vilket vi också strävat efter att belysa i detta temanummer. Kopplingen till Agenda 2030, som i allra högsta grad ställer krav på våra förmågor att leda och verka i tvärvetenskapliga och tvärsektoriella miljöer, utgör ett genomgående fokus. Våra olika välfärdsutmaningar understryker betydelsen av en förstärkt samverkanskompetens. Det huvudsakliga syftet med detta temanummer är därför att erbjuda en palett av infallsvinklar och perspektiv på samverkan kopplat till olika välfärdsutmaningar.

Lästips: Understanding Collaboration: Introducing the Collaborative Governance Case Databank

Lästips: Understanding Collaboration: Introducing the Collaborative Governance Case Databank

Open source

Douglas, S., Ansell, C., Parker, C. F., Sørensen, E., ‘T Hart, P., & Torfing, J. (2020). Understanding Collaboration: Introducing the Collaborative Governance Case Databank. Policy and Society, 1-15. doi: 10.1080/14494035.2020.1794425.

 

CISA-konferensen 2020

Centrum för interprofessionell samverkan och sambruk i akut vård (CISA) bjuder in till årlig konferens.

Konferensen är den  – 

CISA-konferensen är ett samarrangemang mellan Linnéuniversitetet, Regionsdagarna för intensiv- och perioperativ vård och Blåljusstiftelsen.

Länk till konferensen och anmälan.

Länk till information om CISA (Centrum för interprofessionell samverkan och sambruk inom akut vård).

Äldre tvingas samordna sin egen vård inom hemtjänsten

När äldreomsorgen delas upp mellan olika enheter och personer inom hemtjänsten, blir både kontinuiteten och tilliten i omsorgsrelationerna sämre. Samtidigt tvingas de äldre själva samordna sina omsorgsinsatser. Det leder till ett ökat ansvar för de anhöriga och aktualiserar frågan om obetalt hemarbete.

– Palmqvist, Lina

Läs mer Göteborgs Universitet

Avhandling

Perspektiv på samverkan – om akademins roll i samhället

En kurs för dig som är intresserad av att utveckla dina färdigheter och förmågor att hantera allt större förväntningar på att samverka med omgivande samhälle. Deadline för ansökan är den 14 augusti 2020.

Läs mer om kursen via länken och dokumentet nedan. http://www.makinguniversitiesmatter.org/perspektiv-pa-samverkan-om-akademins-roll-i-samhallet

Info samverkanskurs 2020

Tema sociala investeringar – resultat och effekter – 28 maj 2020

Välkomna till en eftermiddag med tema sociala investeringar – resultat och effekter!

Tid: Torsdagen den 28 maj 2020 13:00 – 16:00

Plats: Regionens hus Göteborg. Se karta. Stationshuset konferens, lokal Bergslagsbanan. Ingång via huvudentrén (det vita stationshuset).

Deltagandet är kostnadsfritt. Anmälan dig via här senast den 20 maj.

Syftet med eftermiddagen är att belysa olika perspektiv på effekter och där igenom få en fördjupad förståelse för vilka resultat vi faktiskt får av sociala investeringsmedel.

Målgruppen är politiker och tjänstepersoner inom regionala och kommunala verksamheter där sociala investeringar och fullföljda studier har ett fokus.