What are the connections between collaboration values and communication practices? – Artikel av Otto Hedenmo

En ny artikel av Otto Hedenmo om kommunikationens betydelse vid samverkan.

Hedenmo O. (2024) What are the connections between collaboration values and communication practices? An investigation exploring collaborators’ perceptions of supports and constraints in collaboration practice. Nordicom Review, Vol.45 (Issue 1), pp. 56-80. https://doi.org/10.2478/nor-2024-0004

Ny avhandling: Att skapa mening i en komplex praktik: Föreställningar om brottspreventiva samverkansformer mellan omsorg och kontroll, Christina Söderberg, Linköpings universitet.

Avhandling:

Att skapa mening i en komplex praktik: Föreställningar om brottspreventiva samverkansformer mellan omsorg och kontroll, Christina Söderberg, Linköpings universitet.

Kontakt:

Christina Söderberg, fil. doktor i socialt arbete, Linköpings universitet
kickiesoderberg@gmail.com

Perspektiv på samverkan – ny bok

Perspektiv på samverkan

– om utmaningar och möjligheter i välfärdens praktik

Perspektiv på samverkan behandlar samverkan utifrån fyra olika teman: brukare, profession, organisering och styrning. Författarna ger både bredd och djup i diskussionen och problematiseringen av samverkan när det kommer till frågor om organisering och ledning av offentlig sektor. Frågeställningar av såväl teoretisk som praktisk karaktär när det gäller samverkan inom skilda verksamhetsområden behandlas, till exempel hälso- och sjukvård, socialt arbete, folkhälso­­arbete, psykiatri, missbruksvård, arbetslivsinriktad rehabilitering. Boken vänder sig till studerande vid universitet och högskolor inom utbildningar med fokus på områden som behandlar välfärden och dess utveckling, men också till yrkesverksamma inom dessa områden.

Länk till Studentlitteraturs boksida

Lästips: Temanummer – Samverkan för Agenda 2030

Socialmedicinsk tidskrift nr 4, 2020

Samverkan för Agenda 2030

I detta nummer ska vi ta oss an samverkan för hållbarhet och försöka oss på, att utifrån olika perspektiv, beskriva olika samverkansprocesser vi varit del av, vilka komponenter vi upplevt som framgångsrika respektive mindre framgångsrika och vad samverkanskompetens är. Samverkan är ett tvärvetenskapligt kunskapsområde vilket vi också strävat efter att belysa i detta temanummer. Kopplingen till Agenda 2030, som i allra högsta grad ställer krav på våra förmågor att leda och verka i tvärvetenskapliga och tvärsektoriella miljöer, utgör ett genomgående fokus. Våra olika välfärdsutmaningar understryker betydelsen av en förstärkt samverkanskompetens. Det huvudsakliga syftet med detta temanummer är därför att erbjuda en palett av infallsvinklar och perspektiv på samverkan kopplat till olika välfärdsutmaningar.

Lästips: Understanding Collaboration: Introducing the Collaborative Governance Case Databank

Lästips: Understanding Collaboration: Introducing the Collaborative Governance Case Databank

Open source

Douglas, S., Ansell, C., Parker, C. F., Sørensen, E., ‘T Hart, P., & Torfing, J. (2020). Understanding Collaboration: Introducing the Collaborative Governance Case Databank. Policy and Society, 1-15. doi: 10.1080/14494035.2020.1794425.