Nationella FINSAM konferensen

Den 17 och 18 april 2018 samlas ca 500 representanter, förtroendevalda och tjänstemän, från landets 80 samordningsförbund, centrala myndigheter och departement till en gemensam konferens i Göteborg.

Temat för konferensen är “Ett hållbart samhälle genom samverkan”. Den nationella FINSAM-konferensen arrangeras årligen av det Nationella rådet, i år tillsammans med de fyra Samordningsförbunden i Göteborg.

Mer information om konferensen finns på FINSAMS hemsida.  

Samordning av forskning

Samordning för ökat genomslag och samhällsnytta

Som samordnare arbetar Forte med att skapa en överblick över forskningen inom ett antal områden. inom respektive område  handlar det om att identifiera kunskapsluckor och bidra till att forskningsresultaten kommer samhället till nytta. Samordningsansvaret gäller den forskning som har koppling till Fortes övergripande ansvarsområden: hälsa, arbetsliv och välfärd. Det handlar också om att öka samverkan mellan olika aktörer med koppling till våra samordningsområden, till exempel forskarsamhället, forskningsfinansiärer, myndigheter och brukarorganisationer.

Långsiktigt ska det leda till ökat genomslag för forskning i olika samhällssektorer och att stimulera implementeringen av forskningsresultat. Det görs genom att överbrygga avståndet mellan forskning, policy och praktik.

Läs mer om detta och de specifika områdena för samordning på Fortes hemsida.  

 

Paper-seminarium 24 april 2017

 

Nätverket för samverkansforskning bjuder här in till ett paper-seminarium i Göteborg den 24 april, i anslutning till ordinarie nätverksmöte den 25 april. Syftet med nätverket är att utgöra ett forum för forskare från olika ämnesområden för identifiering av problemställningar, kunskapsläge och teoriutveckling rörande det moderna välfärdssamhällets samverkansutmaningar.

Paper-seminariet är tänkt att utgöra en möjlighet för doktorander och seniora forskare att lägga fram, diskutera och få kommentarer på arbetspapper baserade på aktuell forskning om samverkan inom välfärdssamhället. Det kan vara ett artikelutkast, ett bokkapitel, ett konferenspapper eller liknande. Vi välkomnar olika fokus, teorier och metoder, liksom paper i olika skeden.

Seminariet kommer att gå till så att en-två särskilda kommentatorer utses på varje paper. Seminariet inleds med en kort presentation av skribenten som därefter övergår i en konstruktiv diskussion. Varje paper diskuteras i ca 45-60 minuter. Vid stort intresse delar vi upp oss i två grupper.
Anmäl ditt intresse senast den 15 februari 2017 till: samverkansforskning@hv.se
Vänligen skicka med arbetstitel och en sammanfattning (1 sida) med din intresseanmälan.

För mer information läs: Paper-seminarium 24 april 2017

 

 

EGOS konferens Köpenhamn 2017

European Group for Organizational Studies (EGOS) har sin årliga konferens 2017 i Köpenhamn den 6-8 juli. Konferensen är vid Copenhagen Business School (CBS). Temat är ”The Good Organization: Aspirations Interventions Struggles”. Konferensen har 69 olika subteman där paper kan skickas in till bla

• Civil Society Organizations: The Site of Legitimizing the Common Good
• Organizations and Organizing in a Welfare State Context
• Migration and the Meaning of Inclusion

“Call for short papers” senast 9 januari 2017.

EGOS konferensens hemsida

IRSPM konferens i Budapest 2017

International Research Society in Public Management (IRSPM) har sin årliga konferens 2017 i Budapest den 19-21 april. Konferensen är vid Corvinus University. Temat är ”The Culture and Context of Public Management”.

Konferens har 38 olika subteman/panels där paper kan skickas in. “Call for Abstract” senast den 15 oktober.

Konferensens hemsida