Under våren 2017 har det presenterats flera statliga utredningar som haft samverkan som lösning för att komma till rätta med flera välfärdspolitiska utmaningar.

SOU 2017:19
Uppdrag: Samverkan
Steg på vägen mot fördjupad lokal samverkan för unga arbetslösa
Läs utredningen här PDF

SOU 2017:4
För en god och jämlik hälsa
En utveckling av det folkhälsopolitiska ramverket
Läs utredningen här PDF